Dwangsom bij trage vergunningverlening overheid vanaf 1 oktober 2009

Op 1 oktober treedt een wet in werking, die overheden ertoe moet bewegen tijdig op vergunningaanvragen te beslissen. Het gaat om de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid, waaronder gemeentes, provincies en waterschappen zo snel mogelijk beslissen op een aanvraag, zoals een vergunningaanvraag. Consequenties overschrijding termijn. Er gaan consequenties gelden voor een overheid die de wettelijke of redelijke beslistermijn overschrijdt. Wanneer dat gebeurt kan de aanvrager het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend schriftelijk verzoeken om een dwangsom, waarmee de overheid in gebreke wordt gesteld. De overheid heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan begint de dwangsom automatisch te lopen. De aanvrager heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal 1260 euro. Bovendien kan direct beroep worden ingesteld bij de rechter. Er hoeft niet eerst meer bezwaar te worden ingediend tegen het uitblijven van een beslissing, zoals nu het geval is. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan moet de overheid alsnog binnen twee weken beslissen. 'Niet tijdig' ‘Niet tijdig’ kan een wettelijke termijn zijn. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke’ termijn. Wat redelijk is, hangt af van het soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Aanpassing Awb De wet leidt tot aanpassing van een aantal andere wetten. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de belangrijkste. De wijzigingen in de Awb zijn het meest omvangrijk; in de Awb wordt voor dit beroep een nieuwe afdeling ingericht.

Op August 21, 2009